Detektyw

Często rozpoczynając poszukiwania biologicznej rodziny, rodziców lub rodzeństwa, pada pytanie, czy można to zadanie zlecić detektywowi, zwracając się do biura detektywistycznego. Można, czemu nie, poszukiwanie osób to jedno z ich podstawowych zadań. Pytanie tylko, czy jest to konieczne? Do poszukiwania swojej własnej rodziny, zwracania się do sądów i urzędów, nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia, ani zarejestrowana działalność gospodarcza. Od strony formalnej zatem nie ma konieczności zatrudniania detektywa. Pozostaje jednak strona praktyczna i techniczna, czyli czy poszukujący poradzi sobie sam z trudnościami poszukiwań. Na to pytanie każdy już musi sobie sam odpowiedzieć. Decydując się na zatrudnienie detektywa należy liczyć się z kosztami, które dla niektórych mogą być wysokie. Nie wynika to wcale z wysokich zarobków, ale z faktu że poszukiwania osób należą z zasady do zadań czasochłonnych i kosztownych. Powierzenie tego zadania profesjonaliście czasem może być jedyną szansą na zakończenie poszukiwań sukcesem, ale też nie gwarantuje tego sukcesu.

Zasady pracy detektywa i prowadzenia działalności w tym zakresie określa Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (czytaj...). Jest ona pierwszym w Polsce aktem prawnym, który bezpośrednio odnosi się do zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, określa prawa i obowiązki detektywów, zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych. Wykonywanie w tym zakresie zarobkowej działalności usługowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decydując się na zatrudnienie detektywa należy pamiętać:

  • Detektywem jest wyłącznie osoba posiadająca licencję,
  • Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą,
  • Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa - nie oznacza to, że każdy może sobie sprawdzić uprawnienia danej osoby przez Internet, ale każdy może takie potwierdzenie uzyskać od policji lub MSWiA,
  • Kod PKD w zakresie działalności detektywistycznej to 80.30.Z,
  • Prowadzenie działalności detektywistycznej wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nie być wprost widoczna informacja o wpisaniu do rejestru MSWiA i aby ją zobaczyć należy wejść do historii zmian wpisu, ale generalnie powinna być widoczna na samym dole w sekcji "uprawnienia",
  • Przedsiębiorca prowadzący działalność detektywistyczną zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  • Zlecenie usługi detektywistycznej wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej,
  • Umowa o usługi detektywistyczne jest, tak jak umowa zlecenia, umową starannego działania, zatem jej celem nie jest wyłącznie osiągnięcie konkretnego rezultatu, lecz już podjęcie czynności zmierzających w tym kierunku,
  • Będąc konsumentem należy zwrócić uwagę, czy umowa nie zawiera tzw. klauzul niedozwolonych, w szczególności czy nie przewiduje możliwości nakładania jakichkolwiek kar na konsumenta.