Polityka Prywatności

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań Administratora danych osobowych (zwanego dalej w skrócie Administratorem), w związku z czym właściciel niniejszej strony internetowej podejmuje działania niezbędne do przetwarzania danych osobowych gromadzonych za jej pośrednictwem w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub zwanym w skrócie „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest informacja, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy dane osobowe Użytkowników niniejszej strony internetowej podczas korzystania z niej a także podczas kontaktu z nami przy jej wykorzystaniu.

§ 1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SIRTOM Mariusz Rychlicki, wpisany do Centralnej ewidencji działalności gospodarczej i prowadzący działalność gospodarczą pod adresem al. Jana Pawła II, 01-001 Warszawa, któremu nadano numery identyfikacyjne NIP 525-141-77-28 oraz REGON 142774177.
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 2. Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od Administratora zamówionych komunikatów okazjonalnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym, co jednak wymaga udzielenia oddzielnej zgody.

§ 3. Źródło danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza kontaktowego na niniejszej stronie internetowej, przesłaną bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Administrator nie pozyskuje danych osobowych Użytkowników z innych, zewnętrznych źródeł.

§ 4. Cel zbierania danych
Dane osobowe gromadzone są jedynie w niezbędnym zakresie:

 1. W celu świadczenia usług.
  Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartej w formie pisemnej oddzielnej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub w odpowiedzi na udzielone przez Użytkownika zapytanie.
 2. W celach księgowo-podatkowych.
  Realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W celu zapewnienia kontaktu.
  Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu.
 4. W celu przesyłania korespondencji o charakterze informacyjnym lub marketingowym.
  Realizacja tego celu jest możliwa wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej i oddzielnej zgody.

§ 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), adres IP oraz usługi Google

 1. Niniejsza strona wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym komputera Użytkownika. Dzięki temu Administrator może uzyskiwać podstawowe informacje o Użytkowniku (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia na stronę) a na ich podstawie o tym, jak często Użytkownik odwiedza stronę, jakie jej elementy najbardziej go interesują, itp. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności i oceny funkcjonalności strony. Każda Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze, co wymaga odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

§ 5. Prawa Użytkownika
Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację jego następujących praw:

 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji lub wypełnienia formularza kontaktowego.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w przypadku ich przetwarzania niezgodnego z prawem, nieprawidłowości danych, gdy ich przetwarzanie przestało być niezbędne lub wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe.
 6. Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych
  Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne.
 7. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora.
 8. Wniesienia skargi
  Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

§ 6. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Przekazanie danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

§ 7. Okres przechowywania danych
Dane Użytkowników Administrator przechowuje w okresie prowadzonej korespondencji oraz w czasie realizacji umowy, a także po ich zakończeniu w celach:

 1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. Dla celów informacyjnych i marketingowych przez okres obowiązywania oddzielnie udzielonej zgody lub do momentu odwołania tejże zgody.

§ 8. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności niniejszej strony. O wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie.

§ 9. Kontakt z Administratorem
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności oraz skargi lub żądania należy kierować do Administratora za pośrednictwem tradycyjnej poczty na podany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt.