Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

To prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Nie pokazuje i nie pozwala na wyszukiwanie daty urodzenia przedsiębiorcy. Dla małych przedsiębiorstw pozwala jednak na określenie miejsca zamieszkania danej osoby lub firmy (nazwy) oraz miejsca działalności. Czasem można zobaczyć adres email a z niego lub oddzielnie również adres strony internetowej.

Dostępna pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx