Rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń

Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

  • Rejestr zawiera wyłącznie rozstrzygnięcia (decyzje administracyjne), które są rozstrzygnięciami wydanymi przez właściwy organ w I instancji.
  • Przekreślona informacja (np. pozytywna) nt. rozstrzygnięcia oznacza, że zostało ono wyeliminowane z obiegu prawnego.
  • Rejestr nie zawiera informacji dot. inwestycji realizowanych na terenach zamkniętych.

Nie ma w nim numerów PESEL ani nawet dat urodzenia. Nie ma nawet wyszukiwania wg nazwisk, chociaż sam rejestr zawiera imiona, nazwiska i adresy. Może być jednak przydatny do określenia miejsca zamieszkania poszukiwanej osoby. Szanse są na to jednak dość małe - nie dość, że ta osoba musiałaby wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to jeszcze musiałoby się to stać (włącznie z rozstrzygnięciem sprawy) po 1 stycznia 2016 r. Z każdym dniem jednak ten rejestr się powiększa i z czasem, szczególnie dla mniejszych miejscowości, może stanowić cenne źródło informacji.