Pytania i odpowiedzi

P?

Czy mogę otrzymać odpis aktu urodzenia swojego adoptowanego rodzeństwa?

O.

Nie. Wynika to wprost z ustawy o aktach stanu cywilnego i z faktu, że po adopcji formalnie rodzeństwo staje się obcymi osobami.

P?

Czy w USC muszę załatwiać sprawę osobiście?

O.

Nie. Może to zrobić dowolna osoba, która posiada pełnomocnictwo. Jest to zwykły druk, nie jest do tego potrzebny notariusz. Zwiększa to koszty o 17,00 złotych.

P?

Czy w USC mogę otrzymać odpis aktu przyrodniego rodzeństwa?

O.

Tak. Polskie prawo nie rozróżnia rodzeństwa, które ma wspólnych oboje rodziców od tych, którzy mają wspólnego tylko jednego rodzica - w obu przypadkach to po prostu rodzeństwo.

P?

Czy MSWiA poda mi adres zamieszkania mojego rodzeństwa lub rodzica, jeśli znam ich nowe dane?

O.

Nie. Wprost takich danych MSWiA nie udostępni. Na Twój wniosek wyśle jednak do rodzeństwa lub rodzica list z zapytaniem, czy wyrażają na to zgodę.

P?

Czy adopcja jest w Polsce tajna?

O.

??? Panuje przekonanie, że jest tajna. Tylko, że nie jest nam znany żaden przepis, który by to wprost stwierdzał. Dlatego tajność adopcji należy rozpatrywać w odniesieniu dóbr osobistych a nie zakazu formalnego. To znaczy, że zarówno rodzice adopcyjni, jak i osoby adoptowane mają prawo do ochrony tej tajemnicy, tak samo jak do informacji np. o swoim stanie zdrowia. Naruszenie tej tajemnicy i wynikające z tego tytułu szkody mogłyby pociągnąć ewentualne konsekwencje prawne, ale na gruncie prawa cywilnego.

P?

Czy USC wyda mi sygnaturę sprawy adopcyjnej mojego rodzeństwa?

O.

Tak. A dlaczego nie? Sygnatura to nie dana osobowa, nie można na jej podstawie samodzielnie ustalić danych osoby. W dodatku sygnatura sprawy należy do danych wokandy, które są jawne na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

P?

Czy mogę szukać nieletniego rodzeństwa?

O.

??? Panuje pogląd, że nie a nawet że jest to karalne. Nie jest nam jednak znany przepis, który tego wprost zabrania. Trudno też sobie wyobrazić zakaz szukania własnego rodzeństwa. Z całą jednak pewnością nie wolno powiedzieć osobie nieletniej i adoptowanej o tym, że jest adoptowana.

P?

Czy można prowadzić działalność detektywistyczną bez zezwolenia/wpisu?

O.

Nie. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

P?

Czy każdy, kto poszukuje ludzi może tytułować się detektywem?

O.

Nie. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

P?

Czy wszystko co wygląda na dane osobowe jest uważane za informację o tożsamości osoby?

O.

Nie. W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

P?

Co to są dane osobowe?

O.

??? Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Co gorsze osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub POŚREDNIO, a zatem za dane osobowe może czasem zostać uznane coś bardzo nieoczekiwanego i zaskakującego.

P?

Czy ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy osób zmarłych?

O.

Nie. Absolutnie nie! Ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy osób fizycznych, a taką zgodnie z Kodeksem cywilnym jest osoba żyjąca.